Hledat


znak

Dnes je:

Pondělí, 26 Červena 2016

Počítadlo

148689
DnesDnes67
VčeraVčera394
TýdenTýden1915
MěsícMěsíc7777
VšeVše148689
Oficiální internetové stránky obce Myslibořice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zadání Územního plánu Myslibořice PDF Tisk Email
14 Červen 2016

Čj. ORÚP 39283/16 - SPIS 1648/2016/Hr

M ě s t s k ý ú ř a d T ř e b í č

Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,

Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Třebíč jako pořizovatel Územního plánu Myslibořice, v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, doručuje veřejnou vyhláškou návrh

zadání Územního plánu Myslibořice

Územní plán Myslibořice stanoví základní koncepci rozvoje území, ochranu jeho hodnot, urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Pořizuje se pro celé správní území obce Myslibořice (tzn. pro katastrální území Myslibořice). Nový Územní plán Myslibořice posléze nahradí dosavadní Územní plán sídelního útvaru Myslibořice a jeho Změnu č. 1.

Doručení

Vzhledem k rozsahu dokumentace není možné zveřejnit na úřední desce úplné znění návrhu zadání Územního plánu Myslibořice. Úplné znění je však zveřejněno na webové stránce města Třebíč www.trebic.cz (vlevo dole rámeček Podnikatel → Územní plán → Územně plánovací dokumentace a územní studie obcí v SO ORP Třebíč → Myslibořice). Pro možnost srovnání je na téže webové stránce trvale zveřejněn dosud platný Územní plán sídelního útvaru Myslibořice i jeho Změna č. 1. Do rozpracovaného zadání Územního plánu Myslibořice lze nahlédnout též na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč a na Obecním úřadu Myslibořice.

Možnost uplatnit připomínku

Veřejná vyhláška se doručuje 15 dnů. Do dalších 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (celkem tedy do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky) může u pořizovatele každý uplatnit písemnou připomínku k návrhu zadání Územního plánu Myslibořice.

 

Poučení: Pořizovatelem je Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování. Připomínka musí být uplatněna písemně, musí být včas doručena pořizovateli, musí být opatřena identifikačními údaji a podpisem osoby, která ji uplatňuje. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. K připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, se nepřihlíží.

 

Dokumety v pdf:

Veřejná vyhláška - územní plán.pdf

Zadání Územního plánu Myslibořice - návrh k projednání.pdf

Aktualizováno 14 Červen 2016
 
Žaloba evangelické církve v pdf PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hubert Plaček   
22 Únor 2016

Plné znění žaloby v pdf. 

Aktualizováno 22 Únor 2016
 
Žaloba evangelické církve PDF Tisk Email
10 Únor 2016

Českobratrská církev evangelická žaluje Českou republiku a obec Myslibořice o určení vlastnického práva

Dne 8.2.2016 byla doručena na obecní úřad žaloba proti České republice a obci Myslibořice o určení vlastnického práva dle z.č. 428/2012 Sb. (církevní majetek), kdy církev žádá o vydání následujících nemovitostí:

a)      pozemků parc.  č. 9 včetně stavby na tomto pozemku postavené, č. 10 včetně stavby na tomto pozemku postavené,  335/1, 252/13, 722, 723/1, 723/2, 724, 774, 775/1, 776/2, 778/1, 779/1, 779/2, 779/3, 838, 839, 840, 841, 1265, 1266/2, 1266/3, 1267/3, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748/1, 749, č. 6 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č. 7 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č. 170/2 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č.5,  vše v katastrálním území Myslibořice.

b)      pozemků parc.  č. 310 včetně stavby na tomto pozemků postavené, 335/2, 335/50, 335/49, 335/55, vše v katastrálním území Myslibořice

c)      pozemků parc. č. 1255, 1253/4, č. 8 včetně stavby na tomto pozemku postavené, 3/2, 1253/1, 1257/1, 1257/2, 335/51, č. 4 včetně stavby na tomto pozemku postavené č.p. 2, vše v katastrálním území Myslibočice

d)      pozemku parc. č. 98/3 v katastrálním území Zárubice

 

Co církev žádá k vydání, si můžete vyhledat dle uvedených parcelních čísel v nahlížení do katastru nemovitostí, mimochodem si nárokuje budovy základní školy, mateřské školy, fotbalových kabin, bytovek č. p. 217, 218, nákupního střediska, které byly postavené na pozemcích, které kdysi vlastnilo Obecně prospěšné českobratrské družstvo pro sociální podniky, dále církev žádá o vydání čistírny odpadních vod, fotbalového hřiště, areálu bývalého statku včetně dětského hřiště a některých obecních cest.  V roce 1951 valná hromada rozhodla o likvidaci družstva a předání statku včetně pozemků Československým státním statkům a odevzdání zbytku jmění Českobratrské církvi evangelické, dne 27.1.1954 Lidový soud civilní v Brně provedl výmaz družstva z družstevního rejstříku. V 90 letech převedl stát tyto nemovitosti na obec Myslibořice, která je převzala v dobré víře, že jde o zákonný převod a dle občanského zákoníku jsou tyto nemovitosti, po užívání v dobré víře více jak 10 let, vydržené a tudíž by na ně Českobratrská církev neměla mít nárok.

V žalobě se uvádí, že výše uvedené nemovitosti se staly předmětem majetkové křivdy, vím, že v době minulé se stalo mnoho křivd a nepřísluší mi soudit, jestli má církev nárok na vydání pozemků, které v roce 1951 vlastnila, to je na rozhodnutí soudu, ale dle zdravého selského rozumu se ptám, na základě čeho si nárokuje budovy na těchto pozemcích postavené, některé i více jak 50 let po zániku družstva, které slouží nám občanům a dětem ke vzdělávání? Je toto oprávněný a morální nárok? Obec za pomocí státu do těchto nemovitostí investovala desítky milionů korun a nyní je má vydat Českobratrské církvi evangelické, na základě toho, že před 65 lety vlastnila církev pozemky, na kterých jsou budovy postavené? Nejedná se tu jen o to vydělat na základě církevních restitucí co nejvíce? Z velkého koláče je totiž více drobků! Po prosincovém vydání hasičské zbrojnice a obecní stodoly katolické církvi nyní obec zažívá „otevřenou náruč církví“ z trochu jiného pohledu. Doufám, že zvítězí v tomto sporu právo, ale hlavně zdravý rozum a tato zlatokopecká žaloba bude zamítnuta. 

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie, která působí v naší obci.      

Roman Benda  - místostarosta obce 

Aktualizováno 26 Únor 2016
 
Služby knihovny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Novotná   
06 Srpen 2010

 

V knihovně provádí knihovnice vidimaci(ověřování listin),  legalizaci (ověřování podpisů) a výpisy z Czechpointu (výpisy z rejstříku trestů a jiné))

 

 

 

 

Aktualizováno 10 Srpen 2015
 
profil zadavatele PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Novotná   
14 Říjen 2013

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mysliborice

Aktualizováno 14 Říjen 2013
 
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2